Formularz rejestracyjny 2019

Koszt uczestnictwa w dwudniowej konferencji: 150 zł brutto

Faktura pro-forma za udział w konferencji zostanie przesłana na adres e-mail podany podczas rejestracji

---

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko*

Telefon kontaktowy*

e-mail* (na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w konferencji)


Branża*DANE INSTYTUCJI LUB ADRES KORESPONDENCYJNY

Nazwa instytucji

Stanowisko

Ulica i numer domu*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Telefon*

Fax

e-mail*

NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49, 58 -100 Świdnica.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy jest Pani Kinga Milczarek, zastępcą inspektora ochrony danych - Pan Daniel Mierzyński. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych i jego zastępcy tel.74/856 28 23, adres e-mail: iod@um.swidnica.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych.
4. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący identyfikatory umożliwiające poruszanie się po konferencji,
b. współorganizator konferencji wystawiający dokumenty finansowe, płatność za konferencję.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konferencji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w konferencji.
11. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. nr 144 poz. 1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Urzędu Miejskiego w Świdnicy na podany przeze mnie adres e-mail

Akceptuję regulamin uczestnictwa w Konferencji Turystycznej 2019

*pola obowiązkowe

Regulamin

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE