Podsumowanie Konferencji Przygotowawczej

W Świdnicy w dniach 21-22 X 2015 r. odbyły się w ramach Konferencji Przygotowawczej pierwsze posiedzenia grup roboczych, mających przygotować program Kongresu Turystyki Polskiej w 2016 r.

Przez dwa dni przedstawiciele turystycznych samorządów gospodarczych oraz organizacji wraz z ekspertami dyskutowali nad kluczowymi tematami i problemami polskiej turystyki. Próbowali znaleźć odpowiedź na wiele pytań nurtujących branżę turystyczną: W jakim zakresie i jakimi narzędziami państwo ma regulować gospodarkę turystyczną? Jak wypracować skuteczniejszy model zarządzania turystyczną promocją kraju ? Jaka ma być rola i zadania samorządu gospodarczego w turystyce? W jakim kierunku rozwijać podaż turystyczną w kontekście trendów globalnych? Jakie jest miejsce samorządu terytorialnego i jego zadania w przestrzeni turystycznej? Wstępnego podsumowania obrad dokonali eksperci podczas ostatniej sesji w Teatrze Miejskim. Prof. Teresa Skalska (SGTiR Warszawa), dr Bartłomiej Walas (WSTiE Sucha Beskidzka, Wiceprezes POT), dr Jerzy Raciborski (AWF Kraków), dr Adam Pawlicz (Uniwersytet Szczeciński), Stanisław Piśko oraz nieobecna podczas konferencji przygotowawczej prof. Magdalena Kachniewska (SGH Warszawa) będą swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać i koordynować prace przygotowawcze do Kongresu Turystyki Polskiej oraz uczestniczyć w kształtowaniu programu przyszłorocznego kongresu. Do prac organizacyjno-logistycznych został powołany Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Szymona Chojnowskiego – Zastępcy Prezydenta Świdnicy. Radę Programową Kongresu tworzyć będą przedstawiciele samorządów i organizacji zaangażowanych w przygotowania do kongresu wraz z zaproszonymi ekspertami. Na zakończenie przedstawiciele tych organizacji  podpisali list intencyjny. Swoje podpisy złożyli na nim: Rafał Marek – Wiceprezes Izby Turystyki RP, Andrzej Kindler – Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, Waldemar Błaszczuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Ekspertów Turystyk, Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnicy, Elżbieta Kusina – Prezes Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich, Rajmund Papiernik – Dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Marek Migdal – przedstawiciel Federacji Regionalnych Organizacji Turystycznych, Krzysztof Jędrocha – przedstawiciel Polish Prestige Hotels i Jacek Piekunko – Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

Obrady grup roboczych były jedynie jednym z licznych punktów programu konferencji przygotowawczej. Miasto Świdnica zadbało o zaangażowanie wszystkich interesariuszy turystyki. Dla mieszkańców przygotowano dwa bardzo interesujące otwarte panele nt turystyki senioralnej i przyrodniczej, koncerty, pokaz kulinarny, premierę książki Adama Wajraka „Wilki”, przegląd piosenki turystycznej i ekologicznej. Dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i gospodarczych przygotowano trzy warsztaty: PPP w turystyce, tworzenie produktów turystycznych, e-marketing obiektów noclegowych. W dniu 21 X odbyła się Gala, podczas której wręczono nagrody w rankingu „Przyjazna Gmina 2015 – Samorząd 25-lecia”.

Kongres Turystyki Polskiej odbędzie się w Świdnicy w dniach 12-14 października 2016. Celem Kongresu będzie wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej.

Anna Jędrocha

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE
Skip to content