Jak myśleć o rozwoju swojego biznesu w perspektywie średniookresowej?

Współczesna rzeczywistość, w tym także gospodarcza, charakteryzuje się ciągłymi zmianami i nietrwałością norm, rozwiązań, stylów życia i produktów.

Modele biznesu, które sprawdzały się jeszcze 15-20 lat temu, dzisiaj z coraz większym trudem utrzymują się na rynku. Każdy przedsiębiorca, doświadcza zmian wewnętrznych lub zewnętrznych, które wpływają na jego efektywność ekonomiczną. Blok poświęcony rozwojowi turystyki do roku 2030 obejmie 4 najważniejsze obszary zagadnień, które pozwolą określić potencjalny zakres zmian, jaki w perspektywie średniookresowej powinni uwzględniać przedsiębiorcy turystyczni.

W pierwszej sesji analizie poddane zostaną takie zjawiska, jak wpływ otoczenia społecznego, gospodarczego, technologicznego i politycznego na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw turystycznych, płynność form organizacyjnych i zanikanie granic przedsiębiorstw, branż i rynków, pojawianie się nowych podmiotów obsługi ruchu turystycznego, zazwyczaj niezdefiniowanych przez Ustawę Turystyczną oraz wzrost biegłości informatycznej społeczeństwa.

Druga sesja poświęcona będzie stronie popytowej, czyli trendom w zachowaniach turystów, które będą miały kluczowe znaczenie dla tworzenia strategii biznesu. Obserwacja trendów demograficznych i kulturowych ujawnia nie tylko zróżnicowane, nietrwałe zachowania konsumpcyjne, ale także różne formy odpowiedzialności za zrównoważony rozwój, w tym zjawiska dekonsumpcji i współdzielenia, które nie pozostają bez wpływu na gospodarkę turystyczną. Ważne zjawiska to starzenie się społeczeństw, zmiana struktury etnicznej oraz grupy zagrożone wykluczeniem. Przemiany zachowań konsumenckich zwiększają zapotrzebowanie na nowe usługi czasu wolnego oraz nowe formy ich świadczenia, co tworzy nowe szanse (a także wyzwania) dla podmiotów podaży turystycznej. Inne trendy w turystyce międzynarodowej (np. wzrost znaczenia krajów azjatyckich) i wzrost zainteresowania autentyzmem kulturowym oraz produktami lokalnymi – to kolejne przewartościowania, które wymagają od przedsiębiorców nowego spojrzenie na konsumentów, redefinicji sposobów zaspokajania ich potrzeb i elastyczności w dostosowywaniu się do zmian.

Naturalną kontynuacją dyskusji nt. popytu będzie sesja poświęcona kierunkom rozwoju podaży turystycznej. Pojawianie się nowych podmiotów, świadczących na szeroką skalę usługi turystyczne, często nieobjęte regulacją prawną przyjętą dla sektora turystyki, buduje nowe uwarunkowania konkurencyjności i zmienia strukturę rynku. Jest to przełomowe zjawisko o realnym wpływie na sposób działania dotychczasowych jednostek, przy czym powstawanie nowych modeli biznesowych na bazie ekonomii współdzielenia jest ogromnym wyzwaniem dla tradycyjnych firm turystycznych. Ważna wydaje się też obserwacja pod jak wielkim wpływem postępującej rewolucji technologicznej znalazł się rynek turystyczny, w tym zjawisko rosnącej roli OTA, które nie stanowią wyłącznie zagrożenia dla branży. Nowe technologie dostarczają firmom różnych platform i kanałów, dzięki którym będą w stanie dotrzeć do turystów i zapewnić interaktywną komunikację. Touroperatorzy przestają być wyłącznie „producentami” pakietów turystycznych – ich rolą jest również udostępnienie możliwości zarezerwowania usług turystycznych, zapewnienie odpowiedniej ich jakości oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa podróżującemu. Dotychczasowy podział na touroperatorów, pośredników i dostawców usług zaczyna kształtować się na nowo. Na rynku pojawia się co raz więcej portali umożliwiających dynamiczne pakietowanie ofert a zarazem rośnie znaczenie ekonomii współdzielenia (Airbnb, Uber, BlaBlaCar) oraz umiejętność rozwoju sieci powiązań: hoteli, restauracji, firm transportowych, atrakcji turystycznych i wielu innych.

Znaczenie kooperencji, która jest jednym z ważniejszych elementów rozwoju efektywnych i innowacyjnych strategii turystycznych, prowadzi wprost do problematyki ostatniej sesji tego bloku, jaką jest dyskusja na temat możliwych form wsparcia innowacyjności branży turystycznej. Najczęściej innowacje kojarzone są z nowymi technologiami, co sprawia że branże usługowe, takie jak turystyka postrzegane są jako mało innowacyjne. Niemniej można wskazać kilka czynników, które są ich siłą napędową w turystyce: znaczenie informacji w procesie nabywania i wytwarzania usług; konieczność zagwarantowania ich odpowiedniej jakości; możliwość tworzenia różnych zestawień usług w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników; potrzeba koordynacji usług świadczonych przez podmioty z różnych, przedsiębiorstw, branż i sektorów; znaczenie personelu w procesie świadczenia usług i wreszcie znaczenie zasobów przyrodniczych i kulturowych. Wsparcie innowacji w turystyce powinno uwzględniać dostęp do niezbędnej wiedzy oraz narzędzia ułatwiające jej komercjalizację. Jednym ze źródeł stymulowania i finansowania tego procesu są środki finansowe UE dostępne w ramach nowej perspektywy budżetowej. Podsumowaniem sesji będzie dyskusja na temat możliwych form wsparcia procesów innowacyjnych na rynku turystycznym.

 

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE
Skip to content