Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do kongresturystyki.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel. Centrala +48 74 8562800
faks: +48 74 8568721
e-mail: um@um.swidnica.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-09

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo
– niektóre obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
– na stronie znajdują się obrazy, które są linkami i nie posiadają alternatywnego tekstu
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
obrazy z tekstem alternatywnym

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-09

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Emilia Dadas 
e-mail:  dostepnosc@um.swidnica.pl 
Telefon: +48 74 856 28 41

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 856 28 00 lub drogą elektroniczną:  um@um.swidnica.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna:

W tej sekcji zostały zamieszczone wszelkie informacje, dotyczące dostępności architektonicznej wszystkich obiektów, w których siedzibę ma Urząd Miejski w Świdnicy.
W sumie jest ich pięć i w związku z tym, każdy obiekt został opisany osobno. Do każdego budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek główny Urzędu Miejskiego – ul. Armii Krajowej 49
Do budynku Urzędu Miejskiego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Biura Obsługi Kancelaryjnej.
W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.
W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.
Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych – posiada windy, szerokie korytarze i odpowiednie toalety.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego – ul. Armii Krajowej 47
Do budynku Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można również dojść łącznikiem znajdującym się na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Stanu Cywilnego
W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest budowlą dwukondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych – posiada windę.

Wydział Transportu –  ul. Kolejowa 6
Siedziba Wydziału zlokalizowana na piętrze budynku Dworca Autobusowego, do którego prowadzą strome schody.
W budynku brak jest windy. W otoczeniu budynku – przy ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Ze względu na strome schody występują bardzo duże trudności lub nawet brak możliwości dostania się osób ze szczególnymi potrzebami.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania – ul. Dworcowa 8
Siedziba zlokalizowana jest na parterze budynku Dworca Kolejowego.
Przy wejściu znajduje się podjazd.
Do budynku prowadzą niewielkie schody z poręczą.
Drzwi wyposażone są we wspomagacze.
Korytarze i drzwi wewnątrz budynku (za wyjątkiem pomieszczenia obsługi klienta) są wąskie.
Na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Ze względu na wąskie korytarze i pomieszczenia brak możliwości dostania się osób ze szczególnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń.

Referat Organizacji Pozarządowych i Referat Kultury – ul. Długa 33
Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Korytarze są szerokie, podłoga w dwóch kontrastowych kolorach.
Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wyposażony jest w windę  z wypukłymi oznaczeniami pięter na przyciskach.

error: KOPIOWANIE ZABRONIONE
Skip to content